Ströja i Kvillinge socken – en gammal by som försvann

Krusenhof

Krusenhof utanför Norrköping

På det så kallade Malmölandet i Kvillinge socken i nuvarande Norrköpings kommun låg byn Ströja som under en längre tid torde ha varit en av de största byarna i Östergötland för att på 1600-talet nästan helt upphöra att existera. Varför? Det ska vi titta lite närmare på i detta blogginlägg.

Bebyggelsen vid Ströja var mycket gammal. På platsen har man i samband med arkeologiska utgrävningar för Ostlänken funnit lämningar efter en 40 meter lång och 10 meter bred hallbyggnad vilket man tror uppfördes omkring år 450. Redan under folkvandringstiden bosatte sig alltså människor här.

Omkring år 650 ersattes den gamla hallbyggnaden av en ny sådan på samma plats. Denna omgavs av treskeppiga hus som bostäder åt hirden. Lämningarna tyder på att det i hallen hölls större sammankomster där man ägnade sig åt blot och rituella måltider och fester. Förmodligen var Ströja länge en viktig by i lokalsamhället och det tycks ha funnits åtminstone en större gård i byn under 1200-talet.

Första gången Ströja framträder i skriftliga källor är den 11 april 1385 då riddaren Erik Karlsson sålde sex attungar jord i Ströja till riddaren och marsken Sten Bengtsson. 1543 omfattade byn åtminstone tre kronogårdar och fem biskopsgårdar. Möjligen fanns där också redan då någon enstaka skattegård, det vill säga gårdar som brukades av självägande bönder.

1622 skulle den tyskfödde köpmannen och sedermera landshövdingen i Dalarna Peter Kruse adlas (han själv behöll sitt gamla namn medan hans ättlingar adlades Crusebjörn). I samband med detta förlänades bland annat större delen Ströja by som kom att ingå i det efter honom namngivna säteriet Krusenhof. Godskomplexet utökades under det följande årtiondet och han kom så småningom att äga nästan hälften av all jord i Kvillinge socken. Hans söner kom att anlägga de närliggande säterierna Björnsnäs och Björnviken.

Från att ursprungligen ha bestått av 8-10 gårdar så hade Ströja by enligt en karta från år 1691 minskat till 3 gårdar. Resterande mark ingick nu alltså i Krusenhof. Viss bebyggelse fanns kvar åtminstone under 1800-talet men vid 1900-talets början var det mesta borta. Av det som en gång var Ströja gamla by finns därför idag inte mycket kvar. Ströja ligger på en ås på halvön Malmölandet utanför Norrköping, mark som tidigare var ett frodigt odlingslandskap men som i senare tid blivit till ett snabbt växande industriområde.

Norrköpings kommun köpte 2008 den 400 hektar stora egendomen Krusenhof inklusive samtliga byggnader för omkring 100 miljoner kronor. Vad som ska hända med den kulturhistoriskt mycket värdefulla bebyggelsen vid Krusenhofs herrgård är oklart då inga beslut fattats gällande användningsområden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner