Slott och gårdar ödeläggs i jakten på olja i krigstidens Sverige

Utvinning av olja ur alunskiffer. Foto: Tekniska museet.

När andra världskriget bröt ut 1939 fick Sverige problem med oljeimporten. För att råda bot på detta bekymmer så påbörjade man året därpå utvinning av alunskiffer. Vi ska här se vilka dramatiska effekter detta hade för befolkningen i Kvarntorps-området i södra Närke.

Den svenska regeringen tillsatte våren 1940 en särskild kommitté vilken skulle förbereda anläggandet av ett skifferoljeverk i Kvarntorp i Närke (idag i Kumla kommun). Under hösten bildades därför Svenska Skifferolje AB, även känt under namnet Svenska skifferoljeaktiebolaget. Denna verksamhet fortsatte i ungefär 25 år innan den avslutades helt den 1 oktober 1966.

Det gamla jordbrukslandskapet fylls av dagbrott

Utvinningen av alunskiffern skedde i stora dagbrott vilka i regel var ca 20 meter djupa och verksamheten kom att förändra det gamla bördiga jordbrukslandskapet i gränsområdet mellan Sköllersta och Ekeby socknar radikalt.

Norrtorps slott offras för oljan

På 1860-talet började kaptenen och adelsmannen Gustav August Coyet (1809-1893) att köpa upp jordbruksmark i och kring Norrtorps by i Sköllersta socken för att bilda ett större godskomplex. Året 1874-1875 lät han där uppföra ett vackert slott med 20 rum efter ritningar av arkitekten Carl Lundmark från Örebro. Detta skulle komma att bli en av de mer kortlivade slottsbyggnaderna i Sveriges historia men det kunde herr Coyet aldrig kunnat förutse.

Norrtorps slott

På 1930-talet hade slottsbyggnaden med en stor tillhörande park avstyckats från godset och användes bland annat som pensionat och vårdhem innan Svenska skifferoljeaktiebolaget exproprierade egendomen för sin skifferutvinning. År 1946 revs slutligen slottet och parken ödelades. Lantbruket i Norrtorp fortsatte dock att drivas så länge det var möjligt med den gamla förvaltarbostaden som ny huvudbyggnad.

En otursförföljd familj

Förutom det ståtliga slottet i Norrtorp så försvann många andra gårdar och hus i området i bolagets jakt på den värdefulla oljan. På en av de gamla bondgårdarna i Norrtorp bodde innan slottets uppförande bonden Gustav Karlsson (1816-1878) med sin familj. Allteftersom kapten Coyet köpte upp marken i området så såg han sig tvungen att hitta en ny bostad. Han kom därför år 1860 att köpa gården Östersätter på andra sidan sockengränsen i Ekeby dit familjen flyttade två år senare.

Östersätter kom att bli en släktgård i flera generationer och Gustav Karlssons ättlingar ägde fortfarande gården när skifferoljebrytningen påbörjades i området. Nu blev livet som väntat inte lika trivsamt för de boende i trakten. En del av Östersätters mark styckades av och såldes till Svenska skifferoljeaktiebolaget.

Den borttynande gamla gården kom snart att befinna sig i ett område som Kumla kommun avsåg använda till industriverksamhet och med kommunens soptipp som granne. Efter flera misslyckade försök att komma överens med ägarna om ett förvärv så beslöt kommunen sig 1993 för att ansöka om expropriering av fastigheten.

Gruvhålen blir fiskesjöar

Så slutade historien om den otursförföljda familjen som förlorade två släktgårdar. De gamla gruvhålen, stenbrotten och askhögarna i området har sedan 1960-talet förvandlats till fiskesjöar och skidbackar till glädje för Kumla kommuninvånare. Den större Norrtorpssjön är ett modern resultat av Svenska skifferoljeaktiebolagets verksamhet på platsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner