Ett huvud stack upp ur isen

Skedevi

På kartan ser du den del av Skedevi och sjön Tisnaren där denna tragiska händelse utspelade sig

När vi nyligen forskade i Skedevi socken i nordligaste Östergötland så råkade vi träffa på en ovanlig och utförlig notis i dödboken. Det rörde en tragisk händelse med en något makaber uppsyn som utspelade sig en bister februaridag år 1736. Vi vill passa på varna känsliga läsare för att fortsätta läsa.

På Skedevi prästgårds ägor hade en fiskare vid namn Lars Matsson bott tillsammans med sin hustru Kerstin Matsdotter men 1735 hade paret flyttat till Eneby, med vilket torde avses Östra Eneby närmare Norrköping stad. Under våren började hon drabbas av huvudsvaghet och krävde ständigt vak då hon ville ”avhända sig livet” som det berättades i dödsnotisen.

Under sommaren besökte Kerstin sin syster som bodde på Kyrkobacken i Skedevi. Hon mådde uppenbarligen fortfarande mycket dåligt och en natt lämnade hon systerns stuga för att gå i sjön men man hittade henne och ”frälste henne”. Efter denna incident återvände hon till sin make i Eneby men inte långt senare stack hon sig i halsen med en kniv. Hon var dock inte ensam och man lyckades hindra henne från att skära med kniven och de mindre skador hon fick kunde läkas av en fältskär, det vill säga 1700-talets motsvarighet till kirurg/läkare.

Den 13 februari 1736 besökte hon återigen sin syster i Skedevi ”under vård” som det heter i texten. På kvällen den 16 februari rasade ett kraftigt oväder med ymnigt snöfall. Hon lämnade då systerns stuga och kom aldrig hem igen. Systern tog med sig flera grannar och bekanta ut för att leta efter Kerstin men eftersom det snöade så kunde man inte se några fotspår och veta i vilken riktning hon gått. De tvingades snart vända tillbaka hemåt utan lycka i sökandet. Man kan förmoda att Kerstins syster inte sov särskilt mycket denna natt.

Morgonen den 17 februari hade ovädret lagt sig. Det framgår inte vem som hittade Kerstins kropp men den eller de som gjorde det möttes av en makaber och smått overklig syn. I en vak utanför Tölingsnäs i sjön Tisnaren strax norr om Skedevi prästgård stack inte mycket mer än hennes huvud upp över isen.

Det konstaterades att Kerstin gått ner i vaken med fötterna först men eftersom vattnet var så pass grunt på denna plats så nådde det inte längre upp på henne än till axlarna. Hon hade alltså inte drunknat utan frusit ihjäl under natten.

Dagen därpå skrev man till domaren på orten om händelsen och på grund hennes huvudsvaghet beslutade denne att hon skulle läggas avsides på kyrkogården vilket var gällande praxis vid självmord. Detta skedde den 23 februari 1736. Kerstin Matsdotter var dryga 60 år gammal när hon lämnade jordelivet.

Hela notisen i dödboken lyder som följer:

”Hustru Kerstin Mattisdotter, hwars man Lars Mattißon tillförne warit Prestegårdzfiskare härstädes, men flyttjade i fiol til Eneby. Hon blef mycket hufwudswag i fiol wår, och begynte wilja afhända sig lifwet; hwarföre man måtte hafwa stadig wakt på henne. Förleden sommar kom hon hit til sin syster, som håller til på Kyrkobacken, då hon om en nat lop ut och gick i siön, men folket kom straxt effter och frelste henne, hwarpå hon gick hem til Eneby igen. Något der effter stack hon sig i halsen med en knif, men de närwarande förhindrade, at hon icke fick göra något skärande, och läktes sedan af en fältskär. D. 13 Febr. innewarande år kom hon åter hit, doch under wård; men d. 16 sent om afftonen, då et bistert urwäder war, gick hon ur huset, och kom icke mera igen. Hennes syster gik wäl straxt ut effter, och tog mera folk at söka effter henne, men spåret yrde igen, at man intet kunde finna hwart åt hon gått. Morgonen der effter fans hon död igen uti en fä-wak på siön Tisnaren wid Tölingznäs, som liger wid paß 1/4 mihl frå kyrkan. I waken har hon stigit först ned med fötterna: och, effter watnet war grunt, kom hon icke längre ned i watnet än til axlarna och sat altså hela hufwudet uppe öfwer isen; så at hon icke drunknade, utan frös ihiäl. Man skref dagen der på til domaren i orten härom, hwilken genom et rescript af d. 20 Febr. förordnade at hon skulle, i anseende til sin hufwudswaghet, läggas afsides på kyrgården, om en söchnedag. Hennes ålder är något öfwer 60 [år].”

Vill du själv veta mer om din egen släkt från Skedevi eller Östergötland? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se.

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner