Försvunna byar och gårdar i Skåne

Den långvariga urbaniseringsprocessen i Sverige (och de flesta andra länder) har lett till att många byar, gårdar och torp har ätits upp av städernas jakt på ny mark för bostäder, kontor och industrier. Inte sällan har de nya stadsdelarna fått namn efter just dessa. Men det finns faktiskt ganska många byar och gårdar på landsbygden som försvunnit redan innan urbaniseringen tog fart. Vi ska här ta upp några sådana exempel från Skåne.

Oslöv, Gråmanstorps socken

Byn Oslöv skrivs ”Oxlöf” år 1508 och ”Ouslöff” år 1624 när byarna i Gråmanstorps socken räknas upp. Någon gång under 1640-talet läggs byn under Bjärsgårds herrgård att döma av en notis i Norra Åsbo härads dombok 1709 där följande berättas: ”En by benemnd Åslöf bestående af 7 1/2 hemman, som för några och sextijo åhr sedan vti H:r Landzdomaren Sal. Laxman Gyllenstiernas tijd skola wara lagd under sielfwa Biärsgårds herregård.”. Exakt var byn låg är oklart men en lämplig plats en kilometer rakt väster om Bjärsgårds ladugård har föreslagits med anledning av återfunna grundstenar.

Pårup, Halmstads socken

Denna gård tycks ha varit borta redan år 1569 då ”En eng i Parupis marck” omnämns. Ej vidare känd.

Rynge, Sjörups socken

Byn Rynge utgjordes år 1765 av tre hela hemman vilka lydde under godset Marsvinsholm. 1768 slogs de dock samman till en mindre herrgård som köptes loss från godset.

Skevarp, Bösarps socken

Byn Skevarp omtalas i två bevarade källor 1303 och 1409. När den ödelades är okänt men sannolikt före 1600-talet. Byns mark låg mellan Fru Alstad i väster och Stora Markie gård/by i öster. Det omtalas senare som en byallmänning vars bruk länge var delat mellan flera byar i olika socknar.

Skogholm(en), Fosie socken

Inom Fosie socken (numera en del av Malmö stad) berättas det år 1765 (Gillberg) finnas ”På denne byens ägor i öster wid Stora Landswägen synas Grafwar och wallar, som omgifwit en Herregård, hwilken hetat Skogholmen, men hwarföre eller när den blifwit ödelagd, det har tiden redan utplånadt.”. Sannolikt försvann den någon gång under 1500-talet men namnet återupplivades vid enskiftet i Fosie omkring år 1804 då de bägge domkyrkohemmanen Fosie 8 och 19 flyttades till en mark i Östre vång med namnet Skogholm.

Gundralöv, Bjäresjö socken

Gundralöv var ännu vid 1800-talets början en by bestående av flera gårdar men jorden har sedermera lagts under sätesgården Ruuthsbo med undantag för ett par gårdar som flyttats ut från byn och fått andra namn.

Tosterup, Tosterups socken

Tosterup var sannolikt en mycket gammal bondby då den redan på 1500-talet bestod av tio gårdar. Samtliga dessa kom att uppgå i Tosterups gård, tre redan vid 1500-talets slut och resterande sju vid mitten av 1600-talet.

Snogerup, Osby socken

Snogerup eller Snuggerup var en herrgård belägen vid gränsen mellan Hasslaröd och Gullarp i Osby socken i nordligaste Skåne. Dess existens som fristående egendom ska ha upphört redan år 1571 när den köptes till Hasslaröd Mellangård men exakt när byggnaden revs är okänt. Stora mängder sten fanns kvar på platsen för herrgården så sent som på 1930-talet.

Vigenstorp, Dalby socken

Denna gård är endast känd från en karta över Dalby år 1719 då konturen av dess mark är tydligt utmärkt.

Västra Köpinge, Kyrkoköpinge socken

Att Västra Köpinge inte bara var ett alternativt namn på kyrkbyn i nämnda socken framgår av ett belägg år 1303 då bägge byarna nämns samtidigt. Redan 1476 hade byn dock upphört att existera och marken lades under Trelleborgs stad. I detta brev omtalas ”een marc, som aff aerelde haffwer wareth een by, som heeth Waestra Köpinge”.

Västra och Östra Hägre, Sövde socken

I Sövde socken fanns två intilliggande byar med namnen Västra respektive Östra Hägre. Totalt utgjorde de ett tiotal hemman åtminstone vid 1600-talets mitt men de har sedermera rivits och marken lagts under Snogeholms gods. Namnen står dock kvar i jordeböckerna långt in på 1800-talet. Östra Hägre ska ha legat ungefär en kilometer söder om Snogeholm enligt en obekräftat sentida uppgift.

Norra Knästorp, Knästorps socken

Gården Norra Knästorp omnämns redan 1408 då domkapitlet blev ny ägare genom ett gårdsbyte. Under 1500-talet verkar gården dock ha förfallit och 1639 sägs den vara helt öde. Marken arrenderades då gemensamt av bönderna i det närliggande Stora Råby. Gården låg öde ännu år 1765 men ganska snart därpå verkar man ha byggt upp Norra Knästorp på nytt då hela tre bönder finns noterade i husförhörslängden år 1791. Norra Knästorp lever ännu kvar men då den låg öde under så lång tid tar vi ändå upp den här.

Vänligen observera att denna sammanställning är långt ifrån komplett.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


WordPress Cookie-tillägg av Real Cookie Banner